Algemene leveringsvoorwaarden Axirisk

Versie 05-01-2021

1. BEGRIPPEN EN AANWIJZINGEN

1.1 De volgende definities zijn van toepassing in deze Algemene Voorwaarden:
Overeenkomst: De aanvaarding door het Bedrijf van het door Cliënt volledig ingevulde opdrachtformulier van het Bedrijf, of van een andere dienstenaanvraag door Cliënt, of de aanvaarding door het Bedrijf van een overeengekomen offerte voor Diensten conform Artikel 2.2, of enig andere opdracht of aanvraag tot dienstverlening zijdens een Cliënt die door het Bedrijf is gehonoreerd en waarvoor het Bedrijf Diensten heeft uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Deze Algemene Voorwaarden, wijzigbaar na schriftelijke bevestiging tussen Partijen, gelden voor elke Overeenkomst tenzij andere voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen door Cliënt en het Bedrijf.
Achtergrond Intellectuele Eigendom: Intellectuele Eigendomsrechten van elk der Partijen zoals die bestonden op de aanvangsdatum van de Overeenkomst of overige rechten ontstaan buiten het kader van de Overeenkomst.
Bedrijf: Axirisk B.V.
Opdrachtformulier van het Bedrijf: Dit is het standaard formulier van het Bedrijf, door de Cliënt in te vullen waarin de door het Bedrijf te leveren Diensten worden omschreven en die alle overige informatie bevat met betrekking tot de uitvoering van de Diensten onder de bepalingen van de Overeenkomst. De honorering voor de Diensten kan in het opdrachtformulier of in een apart document of prijsoverzicht worden vermeld.
Bedrijfsuitrusting: Apparatuur, systemen of infrastructuur als verstrekt door het Bedrijf of diens onderaannemers ten behoeve van, hetzij direct of indirect, de levering van Diensten, en die geen onderdeel uitmaken van een aparte overeenkomst tussen Partijen waardoor de titel op Cliënt overgaat.
Cliënt: Persoon, bedrijf, onderneming, vennootschap, vereniging, trustkantoor of overheidsinstantie of –instelling die Diensten afneemt van het Bedrijf, aangeduid in het betreffende Opdrachtformulier van het Bedrijf of in de overeengekomen schriftelijke opdracht.
Uitrusting van Cliënt: Apparatuur, systemen of infrastructuur als verstrekt door Cliënt ten behoeve van, hetzij direct of indirect, de levering van Diensten,
Cliëntgegevens: Alle documenten, aanwijzingen, ingevulde Opdrachtformulieren van het Bedrijf, specificaties, codes, voorschriften, monsters, afmetingen en overige informatie en materiaal, noodzakelijk voor de levering van Diensten.
Vertrouwelijke Informatie: Alle niet-openbare informatie die wordt uitgewisseld tussen Partijen inclusief maar niet beperkt tot data, knowhow, ontwerpen, schetsen, foto’s, plattegronden, tekeningen, specificaties, lay-outs, ideeën, concepten, rapportages, handleidingen, prototypen, bedrijfsgeheimen, trademarks, bedrijfslogo’s, bronnen en objectcodes, bedrijfs- en marketinginformatie, en alle overige schriftelijke of mondelinge privégegevens.
Document: omvat zonder beperking en in aanvulling op geschreven documenten, alle inspectierapporten, rapportages, certificaten, verklaringen, markeringen, stempels, specificaties, codes, tekeningen, plattegronden, diagrammen, ontwerpen, foto’s of ander beeldmateriaal, geluidsopnamen, schijf of ander medium of bestand met informatie in welke vorm ook, inclusief computer- of elektronische formats.
Honoraria: De honoraria die Cliënt verschuldigd is voor de Diensten, exclusief reis- en verblijfskosten en overige incidentele kosten door het Bedrijf en diens zakenpartners, gemachtigden of onderaannemers, conform het betreffende Opdrachtformulier van het Bedrijf of de opdracht van Cliënt en goedgekeurd door het Bedrijf krachtens Artikel 2.2.
Intellectuele Eigendomsrechten: omvat alle octrooien, rechten op uitvindingen, utiliteitsmodellen, copyrights en hieraan gerelateerde rechten, trademarks, service marks, handel, zaak- en domeinnamen, trade-dress- of get-up-rechten, goodwillrechten of rechten tot juridische vervolging bij passing-off, onredelijke concurrentierechten, ontwerprechten, computersoftwarerechten, databaserechten, topografische rechten, morele rechten, rechten op vertrouwelijke informatie (inclusief knowhow en bedrijfsgeheimen), en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in alle gevallen zowel geregistreerde als ongeregistreerde en inclusief alle aanvragen voor hernieuwing, herroeping of verlenging van dergelijke rechten, en alle dergelijke of soortgelijke rechten of beschermingsvormen waar ook ter wereld.
Partij en Partijen: afzonderlijk het Bedrijf of Cliënt en gezamenlijk het Bedrijf en Cliënt.
Rapporten: alle documenten en producten geproduceerd door het Bedrijf of diens gemachtigden, onderaannemers, consultants en werknemers verband houdende met de te leveren Diensten.
Diensten: de contractueel door het Bedrijf aan Cliënt te leveren Diensten en zoals door Cliënt omschreven in het betreffende Opdrachtformulier of in enig andere opdrachtvorm van Cliënt, die door het Bedrijf zijn geaccordeerd en deel uitmaken van de Overeenkomst.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden is een verwijzing:
1.2.1 naar een artikel of clausule een verwijzing naar een Artikel van deze Algemene Voorwaarden;
1.2.2 naar het enkelvoud tevens een verwijzing naar het meervoud en vice versa, en een verwijzing naar een geslacht tevens naar de andere geslachten;
1.2.3 naar een wet of een wettelijke bepaling een verwijzing naar die bepaling, in aangepaste, vervangen, herziene en/of heringevoerde vorm van tijd tot tijd
(zowel voor als na de datum van de Overeenkomst), en naar (bestaande of onder invloed daarvan doorgevoerde) ondergeschikte wetgeving (zowel voor als na de datum van de Overeenkomst).

2. TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en ondertekend door elk der Partijen, of slechts in zoverre vereist krachtens rechts wettelijke bepalingen, zijn deze Algemene Voorwaarden:
2.1.1 van toepassing op, en verwoord in de Overeenkomst; en
2.1.2 geldig boven inconsistente begrippen of artikelen in de Cliëntgegevens, of in referenties daarnaar, of impliciet in wetten, handelsrecht, dagelijkse praktijk, of tijdens de normale contractuitvoering.
2.2 Een ingevuld Opdrachtformulier van het Bedrijf of andere opdrachtvorm van Cliënt, of de aanvaarding door Cliënt van een offerte voor Diensten van het Bedrijf, betekent een aanbod van de Cliënt tot afname van Diensten, als daarin gespecificeerd, waarop de Algemene Voorwaarden betrekking hebben. Geen aanbod van Cliënt dient als door het Bedrijf aanvaard te worden beschouwd dan die schriftelijk zijn bevestigd door het Bedrijf, dat voor die gelegenheid een contract voor de levering en afname van Diensten zal opstellen, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben.
2.3 Voor alle duidelijkheid zijn de standaard Algemene Voorwaarden van Cliënt (indien aanwezig), die bijlage bij, onderdeel of referentiemateriaal vormen van het Opdrachtformulier van het Bedrijf of van een ander document, niet van toepassing binnen de Overeenkomst.
2.4 Het Bedrijf aanvaardt geen instructies met betrekking tot de Diensten van anderen dan van Cliënt of diens vertegenwoordigers als gespecificeerd in het betreffende Opdrachtformulier van het Bedrijf of anderszins regelmatig schriftelijk aangeduid door Cliënt.
2.5 Het Bedrijf werkt uitsluitend voor Cliënt. Tenzij anders overeengekomen tussen Partijen, in de Overeenkomst of in een ander document, wordt de Overeenkomst uitsluitend aangegaan tussen Cliënt en het Bedrijf. De Overeenkomst geeft geen enkel recht aan derden, waaronder alle leveranciers of Cliënten van een Partij, noch biedt de Overeenkomst enige verplichting zijdens een Partij jegens deze derden.
2.6 Als Cliënt voornemens is de Rapporten in juridische procedures, arbitrageprocedures, mediation-forum geschilprocedure of overige procedure te gebruiken, dient Cliënt het Bedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen alvorens het Opdrachtformulier van het Bedrijf voor de Diensten in te dienen, en in elk geval vóór het overleggen van de Rapportages in enige procedure.
Partijen komen overeen dat het Bedrijf niet verplicht is op te treden als deskundige of getuige in een dergelijke procedure tenzij het Bedrijf hiermee van te voren uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. Deze instemming dient afzonderlijk tussen Partijen te worden overeengekomen en hiervoor geldt een nader vast te stellen tarief, dat eveneens vooraf dient te worden overeengekomen.
2.7 Het staat het Bedrijf vrij om eenzijdig de uitvoering van (een deel van) de contractueel te leveren Diensten over te dragen aan diens zakenpartner, gemachtigde of onderaannemer zonder voorafgaande berichtgeving aan Cliënt, en de Cliënt stemt bij dezen met deze overdracht in. Krachtens Artikel 8.1 gaat Cliënt hierbij akkoord dat het Bedrijf uitsluitend ten behoeve van de gedeeltelijke of gehele uitvoering van de Diensten vertrouwelijke informatie van Cliënt ter hand stelt aan een dergelijke zakenpartner, gemachtigde of onderaannemer.

3. AANVANG EN DUUR
3.1 Tenzij anders tussen Partijen overeengekomen zullen de Diensten uit de Overeenkomst door het Bedrijf aan Cliënt worden geleverd per de datum waarop het Bedrijf het aanbod van Cliënt heeft aanvaard overeenkomstig Artikel 2.2. 3.2 Krachtens Artikel 10 worden de overeengekomen Diensten geleverd binnen een termijn als genoemd in het goedgekeurde Opdrachtformulier van het Bedrijf of enig ander door Cliënt verstrekt en door Bedrijf aanvaard document. Ingeval geen specifieke levertermijn is overeengekomen voert het bedrijf de Diensten uit binnen een redelijke termijn.

4. VERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF
4.1 Het Bedrijf zal zich inzetten om – zoals kan worden verwacht van een deskundig orgaan, zijn diensten zorgvuldig en professioneel uit te voeren en de Rapportages aan Cliënt verstrekken conform:
4.1.1 de specifieke voorschriften als vastgelegd in het goedgekeurde Opdrachtformulier van het Bedrijf of ander door Cliënt verstrekt en door Bedrijf aanvaard document en dat deel uitmaakt van de Overeenkomst;
4.1.2 gerichte werkwijzen, door het Bedrijf per geval vastgesteld, conform professionele, industriële en technische criteria en/of overheids- of branchespecifieke voorschriften; en
4.1.3 een overeengekomen uitvoeringstermijn, aangegeven in het Opdrachtformulier van het Bedrijf of enig ander door Cliënt verstrekt document, en onderdeel van de Overeenkomst (waarbij de data een richtlijn vormen en tijd bij de uitvoering van de Diensten geen essentiële rol speelt).
4.2 Het Bedrijf levert, als onafhankelijk bureau, informatie aan zijn Cliënten in de vorm van vaststellingen, inventarisaties of aanbevelingen, conform algemeen geldende richtlijnen, algemene industriële normen en/of andere criteria die Partijen onderling hebben vastgesteld.
4.3 Het Bedrijf levert analyses, inspecties, onderzoeken, peilingen, audits of beoordelingen op basis van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit. Deze gegevens worden in de vorm van Rapporten, inclusief inspectierapporten, rapportages, certificaten, beoordelingen of punten, of in enig andere geschikte vorm aan Cliënt geleverd.
4.4 Bij de uitvoering van zijn diensten treedt het Bedrijf niet in de plaats van ontwerpers, architecten, bouwlieden, aannemers, fabrikanten, producenten, operators, transporteurs of eigenaren die, ongeacht de acties van het Bedrijf, onverminderd hun plichten van welke aard ook dienen na te komen. Met name dienen de informatie en aanbevelingen van het bedrijf niet beschouwd of geïnterpreteerd te worden als zijnde een goedkeuring of aanvaarding van de onderdelen in verband waarmee de informatie en aanbevelingen zijn gegeven, of als indicatie voor hun kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid voor enig doel.
4.5 Voor alle duidelijkheid, het Bedrijf treedt niet op als verzekeraar of zekerheidssteller met betrekking tot de juistheid, kwaliteit, verkoopbaarheid, effectiviteit, compliance of werking van producten, diensten of overige activiteiten van Cliënt waarop de Diensten betrekking hebben.
4.6 De Rapporten worden verstrekt louter op basis van de schriftelijke documentatie, informatie en voorbeelden door Cliënt geleverd. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, omissies of onjuistheden in de Rapporten verband houdende met onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door Cliënt. De Rapporten bevatten de resultaten van de Diensten als uitgevoerd door het Bedrijf en zijn uitsluitend gebaseerd op schriftelijke documentatie zoals omschreven in de Cliëntgegevens verstrekt voorafgaand aan de Dienstenlevering.
4.7 De rapporten geven louter de bevindingen van het Bedrijf tijdens de uitvoering van de Diensten weer en op basis van de Cliëntgegevens zoals die voorafgaand aan de Dienstenuitvoering aan het Bedrijf geleverd was. Het Bedrijf is niet verplicht de Rapporten na publicatie te actualiseren, tenzij dit in de Overeenkomst is vastgelegd.
4.8 Tenzij anders overeengekomen voert het Bedrijf zijn taken willekeurig uit, en meestal zonder systematisch of uitvoerig onderzoek. De Diensten kunnen derhalve niet als diepgaand worden beschouwd.
4.9 Bij die Diensten waarbij monsteronderzoek vereist is, beschrijven de Rapportages uitsluitend de bevindingen van het Bedrijf aangaande de onderzochte monsters. Tenzij specifiek en expliciet aangegeven in de Rapportages, kunnen de in de Rapporten beschreven eindresultaten afwijken van de kwaliteit of kenmerken van de rest van de voorraad waarvan het monster afkomstig is en dient Cliënt derhalve de Rapportages niet als indicatief te beschouwen voor de algehele kwaliteit of kenmerken van de gehele voorraad van het geteste product.
4.10 Tenzij anders geïnstrueerd door Cliënt en contractueel vastgelegd in de omschrijving van Diensten binnen de Overeenkomst, betreffen de Rapporten, inclusief eventueel andere relevante informatie of documenten, de feiten als door het Bedrijf omschreven binnen het kader van de ontvangen opdrachtbeschrijving, eventueel waar toepasselijk aangevuld met een hierop gebaseerd oordeel van het Bedrijf. Het Bedrijf is niet gehouden aan rapportage over feiten of omstandigheden buiten de geformuleerde opdracht of aanvraag.
4.11 Tenzij anders geïnstrueerd door Cliënt en contractueel vastgelegd in de omschrijving van Diensten binnen de Overeenkomst, worden documenten inhoudende overeengekomen verplichtingen tussen Cliënt en andere belanghebbende partijen, zoals verkoopcontracten, toelevering- of arbeidscontracten, kredietbrieven, laadbrieven, specificaties, datasheets, opdrachtbrieven, afleveringscertificaten of conformiteitsbevestigingen en waarvan het Bedrijf kennis heeft genomen, slechts ter kennisname beschouwd, en impliceren deze noch uitbreiding, noch beperking van de reikwijdte van de Diensten of verplichtingen van het Bedrijf als omschreven in de Overeenkomst.
4.12 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Partijen staat ‘t het Bedrijf vrij om, eenzijdig, de monsters die hem in het kader van de Dienstenlevering zijn geleverd en die gedurende de Dienstenlevering niet zijn vernietigd, te behouden, aan de Cliënt terug te geven of te vernietigen.
4.13 Voor zover daartoe wettelijk verplicht of op voorschrift van beursautoriteiten of overheidsbesluiten behoudt het Bedrijf zich uitdrukkelijk het recht voor – en hiermee gaat Cliënt akkoord – de Rapporten, Cliëntgegevens of overige gegevens met betrekking tot de Diensten te openbaren aan derden, waaronder maar niet beperkt tot gerechtshoven of overheidsorganen.

5. VERPLICHTINGEN VOOR DE CLIËNT
5.1 Cliënt is gehouden aan:
5.1.1 samenwerking met het Bedrijf met betrekking tot alle zaken verband houdende met de Diensten;
5.1.2 wanneer dergelijke informatie in het Opdrachtformulier van het Bedrijf ontbreekt, het informeren van het Bedrijf over de aanvangsdatum van de Diensten, of de hernemingdatum in geval van onderbreking, en over relevante data met betrekking tot de onderdelen waarop de uit te voeren diensten zijn gericht (tijd speelt echter bij de uitvoering van de Diensten geen essentiële rol);
5.1.3 het op verzoek van Bedrijf, diens gemachtigden, onderaannemers, consultants en werknemers tijdig en kosteloos, ter beschikking stellen van de bedrijfsgebouwen, kantoren, bedrijfsgegevens, overige faciliteiten en personeel;
5.1.4 het, ofwel direct, ofwel via leveranciers en onderaannemers, tijdig aan het Bedrijf leveren van Cliëntgegevens of andere door het Bedrijf benodigde informatie – hieronder vallen niet openbare documenten zoals richtlijnen en standaarden – noodzakelijk voor het naar behoren kunnen verrichten van de Diensten, en ervoor zorg te dragen dat deze volledig juist is in alle opzichten;
5.1.5 het voorzien van het Bedrijf van alle informatie en bijzonderheden met betrekking tot het gebruik of doel van de onderdelen waarop de Diensten zijn gericht;
5.1.6 het ter beschikking stellen aan het Bedrijf, diens gemachtigden en vertegenwoordigers alle benodigde transportmiddelen, materiaal en infrastructuur, alsook de toegang tot de locaties waar de Diensten zullen worden uitgevoerd;
5.1.7 het nemen van de verantwoordelijkheid (op eigen kosten) voor de voorbereiding en het onderhoud van de betreffende locaties voor de levering van Diensten, waaronder het identificeren, monitoren, het krachtens toepasselijke wettelijke regelgeving verwijderen of verhelpen van (mogelijk) gevaarlijke omstandigheden of materialen op alle locaties, voorafgaand en tijdens de uitvoering van de Diensten op die locatie(s);
5.1.8 het treffen van alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid en beveiliging van werkomstandigheden ter plaatse tijdens de uitvoering van de Dienstenen het Bedrijf te informeren over alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en alle andere redelijke geldende veiligheidsvoorschriften op de locaties van Cliënt;
5.1.9 het ervoor zorgen dat de Cliëntuitrusting goed werkt en geschikt is voor het gebruik in het kader van de Diensten en voldoet aan alle relevante en geldende criteria of voorschriften;
5.1.10 waar nodig, de noodzakelijke vergunningen en toestemmingen aanvragen, het krijgen en behouden en het handelen conform de wettelijke bepalingen met betrekking tot de Diensten, het gebruik van het materieel van het Bedrijf, het gebruik van Cliëntgegevens en het gebruik van de Cliëntuitrusting in het kader van de Diensten, voor zover deze vergunningen, toestemmingen en wetgeving betrekking hebben op de bedrijfsvoering, bedrijfsterreinen, personeel en apparatuur van Cliënt, in alle gevallen vóór de datum waarop met de Diensten wordt gestart;
5.1.11 het zekerstellen dat de ter beschikking stelling door Cliënt aan het Bedrijf van alle documenten, informatie en materiaal in het kader van de Overeenkomst geen overtreding inhoudt of met zich meebrengt, en geen oneigenlijk gebruik is van octrooien, copyrights, trademarks, bedrijfsgeheimen, vergunningen of overige intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden; en
5.1.12 het nemen van alle noodzakelijke maatregelen om obstakels voor of onderbrekingen van de voortgang van de uitvoering van de Diensten te voorkomen en/of weg te nemen.
5.2 De Cliënt is verantwoordelijk voor de vorming van zijn eigen onafhankelijke oordeel ten aanzien van de door het Bedrijf geleverde informatie en aanbevelingen. Noch het Bedrijf, noch diens gemachtigden, garanderen de kwaliteit, de resultaten, effectiviteit of gepastheid van genomen beslissingen of ondernomen acties op basis van de volgens overeenkomst opgestelde Rapporten.
5.3 Als het Bedrijf zijn contractuele verplichtingen niet kan nakomen of vervolgen als gevolg van acties, omissie, tekortschieten of nalatigheid zijdens Cliënt, diens gemachtigden, onderaannemers, consultants of medewerkers, is het bedrijf niet aansprakelijk voor kosten, facturen of verliezen die Cliënt hierdoor oploopt of maakt als direct of indirect gevolg van genoemde hinder of vertraging.
5.4 De Cliënt is aansprakelijk voor betaling aan het Bedrijf, op verzoek, van alle redelijke kosten, onkosten of verliezen door het Bedrijf geleden of opgelopen (inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte of gevolgschade, advocaten- en andere juridische kosten, winst- en reputatieverlies, verlies of beschadiging van eigendommen en kosten ten gevolge van verwonding of overlijden van personen en het mislopen van de gelegenheid om elders middelen in te zetten), direct of indirect ten gevolge van fraude, nalatigheid, niet nakoming of vertraging in nakoming zijdens de Cliënt van zijn contractuele verplichtingen, nadat het Bedrijf Cliënt schriftelijk over deze kosten, lasten en verliezen heeft geïnformeerd.
5.5 Het is Cliënt niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, op enig moment gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot maximaal twaalf (12) maanden na uiterste levertermijn van de Diensten of beëindiging van de Overeenkomst, personen die tijdens deze periode in dienst waren of zijn geweest bij het Bedrijf als werknemer, consultant of onderaannemer, te vragen of aan te moedigen het Bedrijf te verlaten of (te trachten) hen in dienst te nemen.
5.6 De Cliënt is verplicht om voor eigen rekening alle toepasselijke verzekeringen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij ter dekking van de mogelijke aansprakelijkheid die Cliënt ten aanzien van het Bedrijf samenhangend met de Overeenkomst ten laste wordt gelegd.

6. KOSTEN EN BETALING
6.1 In het kader van de levering van Diensten door het Bedrijf is Cliënt gehouden aan een vergoeding van de honoraria krachtens dit Artikel 6, tenzij anders door Partijen is overeengekomen. De honoraria en bijkomende kosten zijn exclusief alle wettelijke heffingen.
6.2 Cliënt betaalt elke geldige factuur die hem door het Bedrijf wordt gestuurd volledig van zijn rekening courant binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
6.3 Onverminderd overige rechten of plichten, bij nalatigheid van betaling door Cliënt op de uiterste betaaldatum, is ‘t het Bedrijf toegestaan om:
6.3.1 om rente te berekenen over de uitstaande som gerekend vanaf de uiterste betaaldatum, ter hoogte van 1,5% per maand, te berekenen per dag en per maand tot de dag waarop volledige betaling wordt voldaan, al dan niet vóór of na datum van een veroordeling; en
6.3.2 alle Diensten op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen.
6.4 Binnen de Overeenkomst dienen betalingen strikt op tijd te geschieden.
6.5 Alle het Bedrijf krachtens de Overeenkomst toekomende bedragen zijn per de uiterste betaaldatum direct opeisbaar, ongeacht overige bepalingen. Dit artikel 6.5 laat onverminderd van kracht het recht op een renteclaim conform de toepasselijke wet- en regelgeving of een dergelijk recht conform de Overeenkomst.
6.6 Het is Cliënt niet toegestaan rapporten, inclusief onderzoeksverslag of certificaat, of delen daaruit, te gebruiken of als referentiedocument te gebruiken zolang Cliënt in gebreke blijft van betaling van gefundeerde facturen, aan haar gericht en afkomstig van het Bedrijf, vermeerderd met rente en eventuele conform dit Artikel 6 opgelegde boetes.
6.7 Het is het bedrijf, onverminderd andere voorbehouden rechten, toegestaan om enige aansprakelijkheid van Cliënt jegens het Bedrijf te verrekenen met enige aansprakelijkheid van Bedrijf jegens Cliënt, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de onderhavige Overeenkomst of anderszins.
6.8 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om jaarlijks zijn tarieven te indexeren; de tarieven worden minimaal geïndexeerd aan de hand van de CBS Consumentenprijzen.

7. INTELLECTUELE EIGENDOMS-RECHTEN
7.1 Door de Cliëntgegevens te verschaffen geeft de Cliënt aan het Bedrijf die Achtergrond Intellectuele Eigendomsrechten waardoor het Bedrijf de overeengekomen Diensten kan verrichten, onder voorbehoud dat Cliënt in de Overeenkomst niet gedwongen wordt om een geheimhoudingsclausule jegens derden te overtreden. Cliënt geeft het Bedrijf en diens goedgekeurde zakenpartners, gemachtigden, en onderaannemers een niet-exclusieve, copyrightvrije licentie op deze Achtergrond Intellectuele Eigendomsrechten voor de duur van de Overeenkomst zodat de Diensten kunnen worden geleverd.
7.2 De Cliënt garandeert – naar eer en geweten – dat het gebruik door het Bedrijf van zijn Achtergrond Intellectuele Eigendomsrechten in het kader van de uitvoering van de Diensten, geen overtreding impliceert van Intellectuele Eigendomsrechten van derden.
7.3 De Cliënt erkent dat alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de namen, service marks, trademarks, uitvindingen, logo’s en copyrights van het Bedrijf en diens zakenpartners, (gezamenlijk te noemen: de “Rechten”) het exclusieve bezit zijn en blijven van het Bedrijf of diens zakenpartners en niet door Cliënt worden gebruikt behalve waar Cliënt voorafgaand schriftelijke toestemming hiervoor heeft verkregen van het Bedrijf en dan slechts conform de door het Bedrijf opgegeven aanwijzingen. Als het Bedrijf de Overeenkomst krachtens de bepalingen van Artikel 10.1 hieronder beëindigt, vervalt automatisch iedere door het Bedrijf aan Cliënt toegekende licentie. De Cliënt betwist de rechtsgeldigheid van de Rechten niet en onderneemt geen actie die de waarde of goodwill, verbonden aan de merken of het imago of de reputatie van het Bedrijf of diens zakenpartners, kan schaden.
7.4 Voor alle duidelijkheid, het eigendom van de Achtergrond Intellectuele Eigendomsrechten van elk der Partijen blijft te allen tijde ongewijzigd.

8. VERTROUWELIJKHEID EN HET BEDRIJFSEIGENDOM
8.1 Elk der Partijen onthoudt zich volledig van publicatie of gebruik, voor enig doel, van de confidentiële kennis of Vertrouwelijke Informatie of financiële – of bedrijfsgegevens waarvan kennis wordt genomen in het kader van de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partij die de vertrouwelijke informatie heeft verstrekt.
8.2 De vertrouwelijkheid is niet van toepassing op informatie:
8.2.1 die algemeen bekend is of wordt zonder voorafgaande actie door ontvangende Partij;
8.2.2 waarover ontvangende Partij reeds beschikte voordat de informatie openbaar werd gemaakt;
8.2.3 waarvan de ontvangende Partij op de hoogte werd gebracht door een derde partij die deze informatie niet met een geheimhoudingsverplichting ontving;
8.2.4 die onafhankelijk is ontwikkeld of verkregen door de ontvangende Partij zonder inzet van of verwijzing naar Vertrouwelijke Informatie verkregen van de openbarende Partij;
8.2.5 die is vrijgegeven op gelaste van wettelijke bepalingen, beursautoriteiten of op basis van een anderszins bindend advies, opdracht of uitspraak van een juridische instantie of andere bevoegde autoriteit; of
8.2.6 die aan een zakelijke partner van Partij is geopenbaard op grond van een verplichtende omstandigheid.
8.3 De Rapporten verstrekt door het Bedrijf zijn bedoeld voor exclusief gebruik van de Cliënt en dienen niet te worden gepubliceerd, gebruikt voor reclamedoeleinden, gekopieerd of vermenigvuldigd ten behoeve van overige personen of entiteiten of anderszins geopenbaard zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
8.4 Elk der Partijen is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen van Vertrouwelijke Informatie door al diegenen die hierin gekend zijn in het kader van de Overeenkomst, alsook voor de geheimhouding naar niet-geautoriseerde personen of entiteit, en is volledig verantwoordelijk voor overtredingen in deze.
8.5 Alle materialen, uitrusting en gereedschappen, tekeningen, specificaties en data, door het Bedrijf aan Cliënt geleverd (inclusief uitrusting van het Bedrijf) blijven te allen tijde eigendom van het Bedrijf, maar zullen door Cliënt en voor diens risico worden beheerd en onderhouden tot de dag waarop het aan het Bedrijf wordt teruggegeven, en zullen niet worden weggegooid noch voor andere doeleinden worden gebruikt dan schriftelijk door het Bedrijf werd vastgelegd of goedgekeurd.
8.6 Bij beëindiging of opzegging van de Overeenkomst op welke grond ook door een van beide Partijen, is elke Partij gehouden de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij die op dat moment in zijn bezit of beheer is, te retourneren of te vernietigen, echter met dien verstande dat het Bedrijf het volledige recht heeft afschriften van de Rapporten en de analyses te behouden overeenkomstig zijn voorschriften betreffende bewaartermijnen voor dossiers en documenten, zoals die wettelijk vereist kunnen zijn.

9. AANSPRAKELIJKHEIDS BEPERKING
9.1 Dit Artikel 9 beschrijft de volledige financiële aansprakelijkheid van het Bedrijf ten aanzien van Cliënt (inclusief aansprakelijkheid voor daden of falen van diens zakenpartners en hun respectievelijke medewerkers, aangestelden, consultants en onderaannemers), met betrekking tot:
9.1.1 de Diensten en de Rapporten;
9.1.2 contractbreuken;
9.1.3 gebruik door Cliënt van (een deel van) de Diensten en Rapporten; en
9.1.4 voorstellingen, uitlatingen of onrechtmatige acties of omissies (inclusief nalatigheid) in het kader van of samenhangend met de Overeenkomst.
9.2 alle garanties, artikelen en overige voorwaarden, impliciet in wetten of gewoonterecht, vallen – tenzij de wet anders bepaalt – buiten deze overeenkomst.
9.3 tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk geaccordeerd door het bedrijf en niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in dit document of enig ander werkdocument van het bedrijf, wordt geen enkele autorisatie voor verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel of gebruik gegeven.
9.4 Deze Algemene Voorwaarden bieden geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid van het Bedrijf bij:
9.4.1 overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid; of
9.4.2 enige schade of aansprakelijkheid zijdens Cliënt als gevolg van fraude of opzettelijk frauduleuze weergave door het Bedrijf; of
9.4.3 enig ander verlies dat niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.
9.5 Met inachtneming van artikel 9.2 tot en met 9.4:
9.5.1 het Bedrijf, diens zakenpartners, hun respectievelijke medewerkers, gemachtigden, consultants en onderaannemers, zijn niet aansprakelijk voor:
(a) winst- of inkomstendaling; of
(b) zakelijke verliezen, inclusief maar niet beperkt tot verliezen ten gevolge van gedeeltelijk of volledig uitvallen van de fabriek of de apparatuur, van non- operationaliteit, of buitenbedrijfstelling; of
(c) vermindering of verlies van goodwill en/of soortgelijke verliezen; of
(d) verlies van voorziene besparingen; of
(e) verlies van goederen; of
(f) verlies van contracten of zakelijke mogelijkheden; of
(g) stijging van de operationele, contractuele of zakelijke kosten en uitgaven; of
(h) verlies van het gebruik van eigendommen, goederen, kapitaal of winst; of
(i) verlies of beschadiging van data of informatie; of
(j) kosten, schade of verliezen als gevolg van het terughalen of vervangen van producten van de markt; of
(k) beschadiging van de reputatie van cliënt; of
(l) overige speciale, indirecte, gevolg-, puur economische verliezen, schade, kosten of onkosten, of strafrechtelijke en andere boetes.
9.5.2 de totale aansprakelijkheid van het bedrijf en diens zakenpartners, hun respectievelijke medewerkers, stafmedewerkersmanagers, gemachtigden, consultants en onderaannemers in geval van contractuele aangelegenheden, onrechtmatig handelen (inclusief, maar niet beperkt tot, nalatigheid, grove nalatigheid of niet nakoming van contractuele verplichtingen), onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins samenhangend met of ten gevolge van de diensten, de rapporten en de uitvoering van, of de voorgenomen uitvoering, van deze overeenkomst, maximaal beperkt tot:
(a) een bedrag gelijk aan vijf (5) keer het door cliënt aan het bedrijf betaalde of verschuldigde bedrag voor de diensten, zijnde de grond voor de verplichting van het bedrijf jegens cliënt; of
(b) tien duizend euro (10.000).
9.6 Cliënt zal het Bedrijf en diens zakenpartners en respectievelijke medewerkers, directeuren, gemachtigden, consultants en onderaannemers schadeloosstellen en hen vrijwaren van alle claims van derden voor verliezen, schades of kosten van enige aard (inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid en grove nalatigheid) ongeacht de oorzaak, verband houdende met de uitvoering, vermeende uitvoering of niet-uitvoering van Diensten, voor zover dat het totaal van dergelijke claims voor enige Dienst hoger is dan de hiervoor in Artikel 9.5.2. genoemde aansprakelijkheidsbeperking.
9.7 Zonder Artikel 9.5 te ontkrachten is het Bedrijf niet aansprakelijk jegens Cliënt en Cliënt onthoudt zich van het indienen van claims voor verliezen als omschreven in 9.5.1 met betrekking tot
(a) de Diensten en Rapporten;
(b) contractbreuk;
(c) gehele of gedeeltelijke gebruikmaking door Cliënt van de Diensten en Rapporten; en
(d) voorstellingen, uitlatingen, onrechtmatige acties of omissie (inclusief nalatigheid) in het kader van of samenhangend met de Overeenkomst, tenzij aanzegging van deze claim door het Bedrijf is ontvangen binnen twaalf (12) maanden na de eerste van de volgende data: (i) de leverdatum van de Diensten die de aanleiding vormden voor de claim, door het Bedrijf, na (ii) de datum waarop de Diensten geleverd hadden moeten zijn wanneer het claims betreft van niet-nakoming.

10. BEEINDIGING
10.1 De Overeenkomst mag op ieder moment door het Bedrijf worden opgezegd zonder aansprakelijkheid jegens de Cliënt, indien schriftelijke opzegging aan Cliënt geschiedt met een minimale termijn van dertig (30) dagen.
10.2 Met behoud van overige rechten en rechtsmiddelen van Partijen, is het elk der Partijen toegestaan de Overeenkomst zonder aansprakelijkheid jegens de ander schriftelijk op te zeggen met een opzegtermijn van minimaal zeven (7) dagen indien:
10.2.1 de andere Partij een openstaande factuur in het kader van de Overeenkomst op de uiterste betaaldatum niet heeft betaald en na minimaal vijftien (15) dagen na schriftelijk aanmaning nog in gebreke is;
10.2.2 de andere Partij een van de verplichtingen van de Overeenkomst heeft overtreden en (indien het een herstelbare nalatigheid is) deze na schriftelijk hiervan in kennis te zijn gesteld na minimaal vijftien (15) dagen nog niet heeft hersteld;
10.2.3 de andere Partij bij herhaling zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zodanig dat uit dit gedrag geconcludeerd kan worden dat deze Partij de Overeenkomst niet kan of wil naleven;
10.2.4 de andere Partij niet in staat is zijn schulden op tijd te betalen;
10.2.5 de andere Partij onvermogend raakt of onder curatele wordt gesteld (op financiële of andere gronden), of er procedures tot faillietverklaring of bankroet worden ingezet tegen of door die Partij;
10.2.6 de andere Partij rechten of belangen overdraagt of toekent anders dan waartoe contractueel geautoriseerd; of
10.2.7 de andere Partij zijn zakelijke bedrijfsvoering geheel of grotendeels onderbreekt of staakt of hiertoe dreigt.
10.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst op welke grond dan ook:
10.3.1 is Cliënt gehouden direct aan het Bedrijf alle openstaande onbetaalde facturen en rente te betalen en, en voor de geleverde Diensten waarover nog niet gefactureerd is, stuurt het Bedrijf een rekening die per direct dient te worden voldaan;
10.3.2 is Cliënt gehouden om de volledige uitrusting van het Bedrijf terug te geven. Bij gebreke waarvan staat ‘t het Bedrijf vrij om het bedrijfsterrein van Cliënt te betreden om zich de goederen toe te eigenen. Totdat ze zijn teruggegeven aan of weer in bezit zijn van het Bedrijf is Cliënt volledig verantwoordelijk voor hun deugdelijke bewaring; en
10.3.3 blijven de opgebouwde rechten en aansprakelijkheden van Partijen bij beëindiging, en de onderdelen waarvan uitdrukkelijk aangegeven is dat ze rechtsgeldig blijven of die impliciet voortbestaan, onverminderd van kracht.
10.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst (op welke grond dan ook), blijven Artikelen 7, 8, 9, 20 en 21 onverminderd van kracht.

11. FORCE MAJEURE
11.1 In het kader van dit Artikel 11, wordt “Force Majeure” omschreven als een gebeurtenis die de Claimende Partij, redelijkerwijs gesproken, onvermogend is te beïnvloeden, waaronder zonder beperking onderstaande gebeurtenissen en omstandigheden:
11.1.1 oorlogshandelingen (al dan niet officieel verklaard), gewapende conflicten, maatschappelijke onrust of opstand, blokkades, embargo’s, rellen, sabotage, opzettelijk toegebrachte schade, terrorisme of gerichte dreigementen van die handelingen of gebeurtenissen, of omstandigheden als gevolg van die handelingen of gebeurtenissen;
11.1.2 staking, vertragingsacties, buitensluiting of andere fabrieksonrust of arbeidsconflicten (ongeacht of dit het personeel is van Partij dat hierdoor verhinderd wordt te werken, of een andere partij), of door in gebreke blijven van leveranciers of van onderaannemers;
11.1.3 epidemieën of pest;
11.1.4 brand, aardbeving, cycloon, storm, overstroming, droogte, blikseminslag, storm, stormwaarschuwingen, slechte navigatie- en vaaromstandigheden, of andere natuurlijke omstandigheden;
11.1.5 instorten, brand, bevriezing, explosie, mechanische storing of andere oorzaak met als gevolg gehele of gedeeltelijke stillegging van de apparatuur van de claimende Partij;
11.1.6 wetswijziging, beperkende overheidsmaatregelen of andere acties (of uitblijven daarvan) door een regering binnen wiens jurisdictie de Overeenkomst en Partijen vallen; en waardoor het of de Cliënt of het Bedrijf gedeeltelijk of geheel onmogelijk wordt te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen (anders dan de betalingsverplichting van de openstaande rekeningen aan de andere Partij), en waarbij de niet-nakoming van deze verplichtingen door de Claimende Partij niet redelijkerwijze had kunnen worden voorkomen of afgewend.
11.2 Indien een Partij als gevolg van Force Majeure niet in staat is, geheel of gedeeltelijk, aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, anders dan de verplichting om uitstaande facturen te voldoen, voor zover en in zoverre de verplichtingen door deze Force Majeure zijn aangedaan, worden de verplichtingen, van de Partij die van die gebeurtenis melding heeft gemaakt, opgeschort, zolang als de periode waarin de omstandigheden van de Force Majeure voortduren, plus de periode die Partij nadien nodig heeft om de toestand van voor de Force Majeure weer te herstellen, maar niet langer.
11.3 Ingeval het Bedrijf door overmacht, inclusief Force Majeure, niet in staat is de Diensten uit te voeren of af te ronden, gaat Cliënt akkoord met:
11.3.1 betaling van schadevergoeding aan het Bedrijf voor effectief gemaakte of veroorzaakte onkosten; en
11.3.2 betaling van dat gedeelte van de honoraria voor effectief geleverde Diensten en vrijwaring van het Bedrijf van verantwoordelijkheid voor gedeeltelijke of totale niet-uitvoering van de Diensten.
11.4 De Partij die beroep doet op Force Majeure zal hierover de andere Partij onverwijld na het optreden van de feiten op de hoogte brengen en hem over alle relevante ontwikkelingen nader berichten. Deze berichtgeving dient de Force Majeure gedetailleerd te beschrijven en ook een schatting te bevatten over de tijd die Partij waarschijnlijk nodig zal hebben om de situatie te herstellen.
11.5 De getroffen Partij zal al het mogelijke doen om de situatie van de Force Majeure zo snel mogelijk te beheersen en te boven te komen op een economisch verantwoorde wijze, doch is in het kader van beëindiging van arbeidsconflicten en soortgelijke conflicten volledig vrij deze op te lossen naar eigen bevinding.

12. VARIATIE EN VOORSCHRIFTEN BIJ WIJZIGINGEN
12.1 Het staat het Bedrijf vrij om af en toe, zonder voorafgaande kennisgeving de Diensten aan te passen teneinde te blijven voldoen aan vigerende veiligheids- of wettelijke voorschriften, mits deze wijzigingen niet de aard, reikwijdte of honorering van de Diensten inhoudelijk beïnvloeden.
12.2 Als het Bedrijf een wijziging van de reikwijdte van de Diensten om andere redenen aanvraagt, dient de Cliënt zijn directe instemming daarmee redelijkerwijze niet te onthouden.
12.3 Conform Artikel 12.1 is een variatie op de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden en van de stukken die hierin worden genoemd slechts geldig na schriftelijke vastlegging daarvan en ondertekening door of namens elk der Partijen.
12.4 Indien Cliënt op enig moment de Diensten wil wijzigen, of Diensten wenst anders dan en aanvullend op de overeengekomen Diensten, dient Cliënt hiertoe schriftelijk het verzoek te richten aan het Bedrijf waarna de levering van dergelijke aanvullende Diensten schriftelijk tussen Partijen is vast te stellen en in overeenstemming moet zijn met deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder met de bepalingen in Artikel 12.5 hierna.
12.5 Bij een verzoek tot Dienstenwijziging of tot levering van aanvullende Diensten als hiervoor in Artikel 12.4 omschreven, bericht het Bedrijf aan Cliënt over de extra kosten en onkosten als gevolg hiervan en zal het Bedrijf de gewijzigde of aanvullende Diensten niet eerder leveren dan nadat Cliënt schriftelijk heeft ingestemd met deze kosten. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn op al deze gewijzigde of aanvullende Diensten de bepalingen uit de Overeenkomst van toepassing, inclusief deze Algemene Voorwaarden.

13. AFSTAND
13.1 Afstand van rechten binnen de Overeenkomst is slechts geldig wanneer dit schriftelijk wordt bevestigd en is slechts van toepassing op de situaties waarvoor het is bedoeld. Niet-nakoming of vertraging zijdens een der Partijen van rechten of remedies krachtens de Overeenkomst of de wet houdt geen afstand in van dat (of enig ander) recht of remedie, noch een voorbehoud of verdere beperking. Eenmalig of gedeeltelijk gebruik van die rechten of remedies vormt geen voorbehoud voor of verdere beperking van dergelijke rechten of remedies.

14. ONDERBREKING
14.1 Indien een (deel van een) bepaling in de Overeenkomst door een gerechtshof of andere bevoegde autoriteit als ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt gekwalificeerd, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover nodig, als geen deel uitmakende van de Overeenkomst beschouwd en blijven de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast. Indien een (deel van een) bepaling in de Overeenkomst als ongeldig, onwettig of onafdwingbaar wordt beschouwd, zal de bepaling worden aangepast met de kleinst mogelijke wijziging om haar wel wettig, geldig en afdwingbaar te maken.

15. GEHELE OVEREENKOMST
15.1 De Overeenkomst belichaamt de gehele overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle eerder tussen Partijen opgestelde overeenkomsten en documenten ten aanzien van de levering van de Diensten door het Bedrijf. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle bepalingen of voorwaarden opgenomen in de Kooporder van Cliënt of in overige documenten uitgewisseld met het Bedrijf, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met het Bedrijf.
15.2 Elk der Partijen onderschrijft dat deze Overeenkomst niet is aangegaan onder aannames van verklaringen, voorstellingen, verzekeringen of garanties (al dan niet uit onachtzaamheid of onwetendheid gedaan) en dat hij dienaangaande ook geen rechten kan doen gelden, anders dan voor contractbreuk als uitdrukkelijk voorzien in de Overeenkomst. 15.3 Fraudeaansprakelijkheid wordt in dit artikel 15 op generlei wijze beperkt of uitgesloten.

16. CESSIE
16.1 Het is Cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt, zijn contractuele rechten of plichten, geheel of gedeeltelijk, aan derden toe te kennen, over te dragen, te belasten, verhypothekeren, te verpanden of op enigerlei wijze te verhandelen.
16.2 De Cliënt erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat ‘t het Bedrijf vrij staat om op elk moment al zijn contractuele rechten, geheel of gedeeltelijk, aan derden toe te kennen, over te dragen, te belasten, verhypothekeren, te verpanden of op enigerlei wijze te verhandelen en dat ‘t het Bedrijf vrij staat om al zijn contractuele verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, aan derden of aangestelden uit te besteden of over te dragen.
16.3 Elke Partij die rechten ontleent aan deze Overeenkomst handelt namens zichzelf en niet ten behoeve van een ander Persoon.

17. GEGEVENSBESCHERMING
17.1 De definities in dit Artikel 17.1 zijn van toepassing op de bepalingen in Artikel 17.
17.1.1 Toestemming: heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
17.1.2 Gegevensbeschermingswetgeving: betekent alle toepasselijke gegevensbeschermingswetten en voorschriften, inclusief maar niet beperkt tot de algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
17.1.3 Persoonsgegevens: heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. 1
7.1.4 Verwerking: heeft de betekenis zoals uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679.
17.2 Iedere Partij zal alle stappen ondernemen die nodig zijn om zeker te stellen dat te allen tijde in overeenstemming met de Gegevensbeschermingswetgeving wordt gehandeld.
17.3 Deze Overeenkomst is geen overeenkomst voor de Verwerking van Persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Gegevensbeschermingswetgeving, tenzij specifiek anders schriftelijk door beide Partijen overeengekomen.
17.4 De Klant zal onder geen enkel beding het Bedrijf of de hierbij aangesloten bedrijven enige Persoonsgegevens van ongeacht welke aard verschaffen, tenzij de Partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat deze Overeenkomst de Verwerking van Persoonsgegevens zal omvatten en voorafgaande aan de overdracht van dergelijke Persoonsgegevens aan het Bedrijf of de hierbij aangesloten bedrijven een overeenkomst hebben afgesloten betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens volgens de voorwaarden van het standaardformulier Addendum Gegevensverwerking van het Bedrijf. Het Addendum Gegevensverwerking van het Bedrijf is de vinden via www.axirisk.nl/uwgegevens. De Klant zal het Bedrijf en de hierbij aangesloten bedrijven vrijwaren tegen enige schending van dit Artikel 17.4 en tegen enige breuk van dit Addendum Gegevensverwerking.
17.5 Niettegenstaande het voorgaande erkennen de Partijen dat de Partijen genoodzaakt zullen zijn elkaar en bij de BV aangesloten bedrijven de namen en contactgegevens van de personen te verschaffen die volgens de wens van iedere Partij door de andere Partijen moeten worden benaderd voor het verlenen van Diensten. De Klant bevestigt dat hij voorafgaande aan het verschaffen van dergelijke informatie aan de eisen van de Gegevensbeschermingswetgeving voldoet, inclusief maar niet beperkt tot het verkrijgen van voorafgaande Toestemming van deze personen voor het voor dit doel verschaffen van dergelijke informatie.

18. UITSLUITING VAN PARTNERSCHAP OF AGENTSCHAP
18.1 Deze Overeenkomst heeft niet de intentie een zakelijk partnerschap te zijn, noch een joint venture, trust of enige andere vorm van associatie tussen Partijen, en dient derhalve ook niet als zodanig gelezen te worden. Geen der Partijen is in enig opzicht de gemachtigde van de andere Partij. Geen van beide Partijen heeft de bevoegdheid tot enige vertegenwoordiging of verplichting van de andere Partij.

19. MEDEDELINGEN
19.1 Mededelingen of overige berichten en uitwisseling noodzakelijk in het kader van de Overeenkomst worden rechtsgeldig verstuurd per aangetekende post, eerste klas post, email of op andere schriftelijke manier als schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.
19.2 Deze stukken zijn van kracht:
19.2.1 indien per aangetekende post op de dag van bezorging;
19.2.2 indien per post, drie (3) dagen na verzenddatum;
19.2.4 indien per email, na ontvangst in leesbare vorm en na automatische elektronische ontvangstbevestiging.
19.3 Dit Artikel 19 geldt niet voor betekening van een proces bij procedures of overige documenten in juridische procedures.

20. VERKLARING ONSCHENDBAARHEIDSVRIJWARING
20.1 Elk der Partijen erkent dat deze Overeenkomst een commerciële transactie betreft en dat zijn rechten en plichten binnen deze Overeenkomst van commerciële aard zijn en geen wettelijke verplichtingen inhouden. Elk der Partijen, voor zover niet verboden door toepasselijke wet- en regelgeving, verklaart zich en zijn bezittingen hierbij onherroepelijk gevrijwaard van onschendbaarheid voor de wet, jurisdictie, dwang en anderszins.

21. WETSSYSTEEM EN RECHTSPRAAK
21.1 Op deze Overeenkomst, en bij geschillen of schadeclaims als gevolg van of samenhangend met de inhoud van deze Overeenkomst, zijn de wetgeving en jurisdictie van Nederland van toepassing, niettegenstaande conflicterende wetsbepalingen die toepassing van andere rechtssystemen zouden kunnen vereisen.
21.2 Partijen erkennen onherroepelijk dat geschillen of claims als gevolg van of samenhangend met deze Overeenkomst of met de inhoud daarvan, uitsluitend binnen de jurisdictie van de gerechtshoven van Nederland zullen vallen.

22. RECHTEN VAN DERDEN
22.1 Voor zover de wet dit toelaat en tenzij uitdrukkelijk in de Overeenkomst vastgelegd, kunnen Personen die geen Partij zijn bij deze Overeenkomst, geen enkel recht doen gelden met betrekking tot of samenhangend met deze Overeenkomst.